csenfrdekoplrusk

Nejdůležitější předpisy

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády ČR 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úřední hodiny podatelny obecního úřadu nebo na internetu je v ucelené podobě můžete nalézt ve sbírce zákonů - Sbírka zákonů.

(poslední aktualizace 25. 1. 2021)

 • Hits: 41382

Podpora právní gramotnosti občanů

Projekt, který má za cíl, zvýšit obecné znalosti práva a předpisů občanů, zajistit on-line přístup k základním předpisům, sbírce zákonů a vzorovým smlouvám a pomoct při řešení krizových situací občanů.

Zdroj: www.zakonycr.cz

 • Hits: 10884

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 1. Oficiální název:

  Obec Kujavy
 • 2. Důvod a způsob založení:

  Obec Kujavy (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1.1.1998. Podle současného platného právního předpisů zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy.
 • 3. Organizační struktura:

 • 4. Kontaktní spojení:

  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Obecní úřad Kujavy
  Kujavy č.p. 86
  742 45 Kujavy

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Obecní úřad Kujavy
  Kujavy č.p. 86
  742 45 Kujavy

  4.3 Úřední hodiny:
  Pondělí    8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
  Úterý zavřeno  
  Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čtvrtek zavřeno  
  Pátek zavřeno    4.4 Telefonní čísla:
  Telefon: 556 740 023

  4.5 Adresa internetové stránky:
  http://www.kujavy.cz/

  4.6 Adresa e-podatelny:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  4.7 Další elektronické adresy:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ID datové schránky: fsuaxqz

 • 5. Bankovní spojení:

  Komerční banka, a.s.
  číslo účtu: 9388020227/0100
 • 6. IČ:

  IČ 67340474
 • 7. DIČ:

  Organizace není plátce DPH.
 • 8. Dokumenty

 • 9. Žádosti o informace:

  Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronickou poštou. Povinný subjekt je povinen zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
 • 10. Příjem žádostí a další podání:

  Žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Na ústní žádost poskytne zástupce obecního úřadu ústní informaci. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
  - komu je žádost určena,
  - že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
  - u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)
  - u právnických osob název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
  - adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

  Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smylu tohoto zákona.

  Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti podle tohoto zákona, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.

  Písemná žádost
  a) musí být srozumitelná
  b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
  c) nesmí být formulována příliš obecně

  Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona). Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona).

  Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího upřesnění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
  Lhůtu pro poskytnutí informace je možné ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dní (§ 14 odst. 7 zákona). Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s vyjímkou případů, kdy se žádost odloží.

 • 11. Opravné prostředky:

  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložní odvolání.
  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně.
  Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

  Stížnost se podává u povinného subjektu, který tuto stížnost spolu se spisovým materiálem předloží nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.

  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 • 12. Formuláře:

  Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení zde.
 • 13. Popisy životních situací:

 • 14. Nejdůležitější předpisy:

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

  zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
  nař. vlády ČR 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
  zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
  zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  Předpisy jsou k nahlédnutí v úřední hodiny podatelny obecního úřadu nebo na internetu je v ucelené podobě můžete nalézt ve sbírce zákonů - Sbírka zákonů.

  (poslední aktualizace 25. 1. 2021)


  14.2 Vydané právní předpisy:
  Obecně závazné vyhlášky
  Nařízení obce
 • 15. Úhrada za poskytování informací:

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
  Žádná nejsou
 • 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv:
  Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.
  16.2 Výhradní licence:
  Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

 • 18. Informace poskytnuté na žádost:

 • 19. Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

  Evidence daní a poplatků

  Účel zpracování: evidence daní a poplatků
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: plátci daní a poplatků
  Kategorie příjemců údajů: OÚ Kujavy
  Doba uchování: 20 let

  Hlášení pobytu obyvatel

  Účel zpracování: hlášení pobytu obyvatel
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Kujavy
  Kategorie příjemců údajů: OÚ Kujavy
  Doba uchování: 50 let

  Ověřování podpisů a listin

  Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny
  Kategorie příjemců údajů: OÚ Kujavy
  Doba uchování: 10 let

  Czech Point

  Účel zpracování: agenda vydávání ověřených výstupů z veřejných a neveřejných registrů
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: žadatelé ověřených výstupů
  Kategorie příjemců údajů: OÚ Kujavy
  Doba uchování: 15 let

  Personální a mzdová agenda

  Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové volebních komisí, ředitelé příspěvkových organizací zřízených obcí
  Kategorie příjemců údajů: OÚ Kujavy, OSZZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, úřad práce
  Doba uchování: 5 let nebo 10 let po uzavření spisu

  Požární ochrana

  Účel zpracování: seznam členů JSDH
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: členové JSDH
  Kategorie příjemců údajů: obec Kujavy
  Doba uchování: 5 let

  Přestupkové řízení

  Účel zpracování: řízení o přestupcích
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení
  Kategorie příjemců údajů: OÚ Kujavy, soudy, Policie ČR
  Doba uchování: 5 let po uzavření spisu

  Správní řízení vedená podle z. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na úseku silničního hospodaření

  Účel zpracování: vedení správních řízení
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: účastníci řízení
  Kategorie příjemců údajů: OÚ Kujavy
  Doba uchování: 5 let

  Volební seznamy

  Účel zpracování: stálý seznam voličů
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: občané obce Kujavy starší 18 let
  Kategorie příjemců údajů: OÚ Kujavy
  Doba uchování: stále – průběžná aktualizace

  Vydávání voličských průkazů

  Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
  Kategorie příjemců údajů: OÚ Kujavy
  Doba uchování: 5 let

  Volební komise

  Účel zpracování: zajištění voleb
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: členové volební komise
  Kategorie příjemců údajů: OÚ Kujavy
  Doba uchování: 5 let

  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
  Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
  Kategorie příjemců údajů: OÚ Kujavy
  Doba uchování: 15 let
 • 20. Veřejně přístupné registry

Continue reading

 • Hits: 17476

Czech POINT Kujavy

logocp210x130CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou.
Z pracoviště Czech POINT lze odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.
Upozornění ! Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Na Obecním úřadě Kujavy lze prostřednictvím Czech POINTU získat ověřené výpisy z těchto centrálních registrů:

Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví:

 • podle čísla listu vlastnictví
 • podle čísla popisného
 • podle čísla parcely
 • částečné výpisy

Obchodního rejstříku:

 • úplný výpis
 • výpis platných údajů k aktuálnímu dni


Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Správní poplatky:
výpis z Katastru nemovitosti
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Obchodního rejstříku
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Živnostenského rejstříku
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Rejstříku trestů 100,- Kč

Další informace:

Obecní úřad Kujavy
Kujavy 86
742 45  Kujavy
 
Telefon: 556 740 023
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hits: 12193

Dotace rok 2015

Krásné hřiště Kujavám Identifikační číslo projektu: 117D815003383

Celková částka 369 585,- Kč

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj  

244 300,- Kč
Vlastní prostředky 104 715,- Kč
Nezpůsobilé výdaje 20 570,- Kč

mpr Podprogram Podpora
obnovy a rozvoje venkova

 

 

Zkvalitnění služeb knihovny v Kujavách Číslo rozhodnutí: 71/MK-S 2988/2015 OULK

Celková částka 57 410,- Kč
Dotace z Ministerstva kultury 30 000,- Kč
Vlastní prostředky 27 410,- Kč

ministerstvo kultury

 

 • Hits: 6019