Accessibility Tools

csenfrdekoplrusk

Nejdůležitější předpisy

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády ČR 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úřední hodiny podatelny obecního úřadu nebo na internetu je v ucelené podobě můžete nalézt ve sbírce zákonů - Sbírka zákonů.

(poslední aktualizace 25. 1. 2021)

 • Hits: 45763

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy dle zákona č. 106/1999 Sb.

 • 1. Název:

  Obec Kujavy
 • 2. Důvod a způsob založení:

  Obec Kujavy byla založena jako základní územně samosprávný celek  na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu, ke dni 1. 1. 1998.  

  Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy.

  Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

  V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

  Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

  Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu.

 • 3. Organizační struktura:

 • 4. Kontaktní spojení:

  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Obecní úřad Kujavy
  Kujavy č.p. 86
  742 45 Kujavy

  Obec Kujavy
  Kujavy č.p. 86
  742 45 Kujavy


  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Obecní úřad Kujavy
  Kujavy č.p. 86
  742 45 Kujavy

  4.3 Úřední hodiny:

  Pondělí    8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
  Úterý zavřeno  
  Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Čtvrtek zavřeno  
  Pátek zavřeno  
  4.4 Telefonní čísla:
  Telefon: 556 740 023

  4.5 Adresa internetové stránky:
  http://www.kujavy.cz/


  4.6 Adresa podatelny:
  Obecní úřad Kujavy
  Kujavy č.p. 86
  742 45 Kujavy

  Informace jsou přijímány na technických nosičích dat typu DVD, CD, Flash-disk.

  4.7 Elektronická adresa podatelny:

  podatelna: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  další elektronické adresy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  4.8 Datová schránka
  ID datové schránky: fsuaxqz
 • 5. Případné platby lze poukázat:

  Komerční banka, a.s.
  číslo účtu: 9388020227/0100

  Při platbě poplatků převodem z účtu je vyžadován variabilní symbol. K dispozici je na Obecním úřadě nebo na tel. čísle 556 740 023. 

  Platby je možné provést také fyzicky na Obecním úřadě, Kujavy 86, 742 45.

 • 6. IČO:

  IČ 67340474
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty:

  Organizace není plátce DPH.
 • 8. Dokumenty

 • 9. Žádosti o informace:

  Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronickou poštou. Povinný subjekt je povinen zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

  Adresa pro fyzické podání:

  Obecní úřad Kujavy

  Kujavy č. p. 86

  742 45 Kujavy

  Adresa pro elektronické podání:

  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ID datové schránky: fsuaxqz

 • 10. Příjem podání a podnětů:

  Žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Na ústní žádost poskytne zástupce obecního úřadu ústní informaci. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
  - komu je žádost určena,
  - že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
  - u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)
  - u právnických osob název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
  - adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

  Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smylu tohoto zákona.

  Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti podle tohoto zákona, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.

  Písemná žádost
  a) musí být srozumitelná
  b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
  c) nesmí být formulována příliš obecně

  Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona). Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona).

  Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího upřesnění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
  Lhůtu pro poskytnutí informace je možné ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dní (§ 14 odst. 7 zákona). Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s vyjímkou případů, kdy se žádost odloží.

 • 11. Předpisy:

  11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

  zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
  nař. vlády ČR 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
  zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
  zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  Předpisy jsou k nahlédnutí v úřední hodiny podatelny obecního úřadu nebo na internetu je v ucelené podobě můžete nalézt ve sbírce zákonů - Sbírka zákonů.

  (poslední aktualizace 25. 1. 2021)


  11.2 Vydané právní předpisy:
  Obecně závazné vyhlášky
  Nařízení obce

 • 12. Úhrada za poskytování informací:

  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:


  12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

  Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13. Licenční smlouvy

  13.1 Vzory licenčních smluv:
  Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.
  13.2 Výhradní licence:
  Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.

 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

 • Opravné prostředky:

  Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložní odvolání.
  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně.
  Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

  Stížnost se podává u povinného subjektu, který tuto stížnost spolu se spisovým materiálem předloží nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.

  O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
 • Informace poskytnuté na žádost:

 • Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

  • Agenda jednotky sboru dobrovolných hasičů 
  • Agenda odborné praxe studentů
  • Agenda správy majetku
  • Agenda voleb a místního referenda
  • Cestovní náhrady
  • CZECHPOINT
  • Dokumenty k zasedání zastupitelstva obce
  • Elektronické zálohy, server, paměťová media 
  • E-mailová a telefonická komunikace se subjekty
  • Evidence členů krizové a povodňové komise
  • Evidence čtenářů 
  • Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí 
  • Evidence obyvatel
  • Evidence školení zaměstnanců včetně GDPR, BOZP, PO 
  • Evidence úrazů a nemocí z povolání
  • Hřbitovní evidence
  • Místní poplatky
  • Mzdová evidence 
  • Nestrukturovaná data 
  • Obecní zpravodaj
  • Odběratelsko–dodavatelské vztahy, příprava, uzavírání, evidence a zveřejňování soukromo- a veřejnoprávních smluv
  • Odpadové hospodářství
  • Personální agenda
  • Pojistné události 
  • Poskytování dotací a návratných finanční výpomocí z územních rozpočtů dle zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Pozemní komunikace a silniční správní úřad
  • Předpracovní vztahy
  • Přestupková agenda
  • Přidělování čísel popisných a evidenčních
  • Sociální média
  • Spisová služba 
  • Správa přístupu zaměstnanců do budov, evidence klíčů a správa přístupových údajů k elektronickému zabezpečovacímu systému
  • Správní řízení v oblasti životního prostředí
  • Střet zájmů
  • Účetnictví, pokladna a rozpočet
  • Úřední deska a webové stránky 
  • Vedení obecní kroniky
  • Veřejnosprávní kontroly
  • Vidimace listin a ověřování pravosti podpisu
 • Formuláře:

  Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení zde.
 • Popisy životních situací:

 • Veřejně přístupné registry

Continue reading

 • Hits: 19471

Czech POINT Kujavy

logocp210x130CZECH POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je nejpohodlnější způsob pro komunikaci občana s veřejnou správou.
Z pracoviště Czech POINT lze odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.
Upozornění ! Tato služba není určená k nahlížení do registrů ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Na Obecním úřadě Kujavy lze prostřednictvím Czech POINTU získat ověřené výpisy z těchto centrálních registrů:

Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví:

 • podle čísla listu vlastnictví
 • podle čísla popisného
 • podle čísla parcely
 • částečné výpisy

Obchodního rejstříku:

 • úplný výpis
 • výpis platných údajů k aktuálnímu dni


Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Správní poplatky:
výpis z Katastru nemovitosti
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Obchodního rejstříku
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Živnostenského rejstříku
100,- Kč za první stranu, 50,- Kč za další strany ověřeného výpisu
výpis z Rejstříku trestů 100,- Kč

Další informace:

Obecní úřad Kujavy
Kujavy 86
742 45  Kujavy
 
Telefon: 556 740 023
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hits: 13509

Dotace rok 2014

Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci Kujavy

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25784

   

Původní

2014 - 2015

Navýšení dotace

2016

Konečná

2014 - 2016

Celková částka   1 992 905,- Kč   28 371,60 Kč   1 992 905,- Kč
Dotace z OPŽP         
FS   85%    1 439 437,95 Kč   26 795,40 Kč      1 466 233,35 Kč
SFŽP     5% 84 672,35 Kč   1 576,20 Kč   86 248,55 Kč
Vlastní prostředky   10% 169 346,70 Kč   3 152,40 Kč   172 499,10 Kč
Nezpůsobilé výdaje   299 448,- Kč   - 31 524,- Kč   267 924,- Kč

sesuv rekonstrukceMS 2013 

Snížení energetické náročnosti objektu obecního sálu v obci Kujavy včetně výměny zdroje vytápění Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25735

   

Původní

2014 - 2015

Navýšení dotace  

2016 

Konečná

2014 - 2016

Celková částka   3 451 591,- Kč   232 612,20 Kč      3 451 591,- Kč  
Dotace z OPŽP        
FS   85%     2 146 812,70 Kč   219 689,30 Kč   2 366 502,- Kč  
SFŽP     5% 126 283,10 Kč   12 922,90 Kč   139 206,- Kč  
Vlastní prostředky   10% 252 566,20 Kč   25 845,80 Kč   278 412,- Kč  
Nezpůsobilé výdaje   925 929,- Kč   - 258 458,- Kč   667 471,- Kč  

sesuv rekonstrukceMS 2013

 • Hits: 7134

Dotace rok 2015

Krásné hřiště Kujavám Identifikační číslo projektu: 117D815003383

Celková částka 369 585,- Kč

Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj  

244 300,- Kč
Vlastní prostředky 104 715,- Kč
Nezpůsobilé výdaje 20 570,- Kč

mpr Podprogram Podpora
obnovy a rozvoje venkova

 

 

Zkvalitnění služeb knihovny v Kujavách Číslo rozhodnutí: 71/MK-S 2988/2015 OULK

Celková částka 57 410,- Kč
Dotace z Ministerstva kultury 30 000,- Kč
Vlastní prostředky 27 410,- Kč

ministerstvo kultury

 

 • Hits: 6487