Accessibility Tools

csenfrdekoplrusk

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název:
Obec Kujavy
2. Důvod a způsob založení:

Obec Kujavy byla založena jako základní územně samosprávný celek  na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu, ke dni 1. 1. 1998.  

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu.

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Obecní úřad Kujavy
Kujavy č.p. 86
742 45 Kujavy

Obec Kujavy
Kujavy č.p. 86
742 45 Kujavy


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Obecní úřad Kujavy
Kujavy č.p. 86
742 45 Kujavy

4.3 Úřední hodiny:

Pondělí    8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Úterý zavřeno  
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek zavřeno  
Pátek zavřeno  
4.4 Telefonní čísla:
Telefon: 556 740 023

4.5 Adresa internetové stránky:
http://www.kujavy.cz/


4.6 Adresa podatelny:
Obecní úřad Kujavy
Kujavy č.p. 86
742 45 Kujavy

Informace jsou přijímány na technických nosičích dat typu DVD, CD, Flash-disk.

4.7 Elektronická adresa podatelny:

podatelna: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
další elektronické adresy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.8 Datová schránka
ID datové schránky: fsuaxqz
5. Případné platby lze poukázat:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9388020227/0100

Při platbě poplatků převodem z účtu je vyžadován variabilní symbol. K dispozici je na Obecním úřadě nebo na tel. čísle 556 740 023. 

Platby je možné provést také fyzicky na Obecním úřadě, Kujavy 86, 742 45.

6. IČO:
IČ 67340474
7. Plátce daně z přidané hodnoty:
Organizace není plátce DPH.
9. Žádosti o informace:

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Žádost je možné podat i elektronickou poštou. Povinný subjekt je povinen zveřejňovat informace též způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Adresa pro fyzické podání:

Obecní úřad Kujavy

Kujavy č. p. 86

742 45 Kujavy

Adresa pro elektronické podání:

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ID datové schránky: fsuaxqz

10. Příjem podání a podnětů:
Žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Na ústní žádost poskytne zástupce obecního úřadu ústní informaci. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
- komu je žádost určena,
- že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona
- u fyzických osob kdo ji podává (jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště)
- u právnických osob název, IČ, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla
- adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, není žádostí ve smylu tohoto zákona.

Pokud brání nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti podle tohoto zákona, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil a upozorní jej, že nevyhoví-li této výzvě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, žádost odloží.

Písemná žádost
a) musí být srozumitelná
b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c) nesmí být formulována příliš obecně

Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona). Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona).

Požadovaná informace bude poskytnuta ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo ode dne jejího upřesnění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možné ze závažných důvodů prodloužit, nejvýše však o 10 dní (§ 14 odst. 7 zákona). Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s vyjímkou případů, kdy se žádost odloží.

11. Předpisy:

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády ČR 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úřední hodiny podatelny obecního úřadu nebo na internetu je v ucelené podobě můžete nalézt ve sbírce zákonů - Sbírka zákonů.

(poslední aktualizace 25. 1. 2021)


11.2 Vydané právní předpisy:
Obecně závazné vyhlášky
Nařízení obce

12. Úhrada za poskytování informací:

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:


12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv:
Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.
13.2 Výhradní licence:
Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.

Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložní odvolání.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat písemně nebo ústně.
Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, který tuto stížnost spolu se spisovým materiálem předloží nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, který o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • Agenda jednotky sboru dobrovolných hasičů 
 • Agenda odborné praxe studentů
 • Agenda správy majetku
 • Agenda voleb a místního referenda
 • Cestovní náhrady
 • CZECHPOINT
 • Dokumenty k zasedání zastupitelstva obce
 • Elektronické zálohy, server, paměťová media 
 • E-mailová a telefonická komunikace se subjekty
 • Evidence členů krizové a povodňové komise
 • Evidence čtenářů 
 • Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí 
 • Evidence obyvatel
 • Evidence školení zaměstnanců včetně GDPR, BOZP, PO 
 • Evidence úrazů a nemocí z povolání
 • Hřbitovní evidence
 • Místní poplatky
 • Mzdová evidence 
 • Nestrukturovaná data 
 • Obecní zpravodaj
 • Odběratelsko–dodavatelské vztahy, příprava, uzavírání, evidence a zveřejňování soukromo- a veřejnoprávních smluv
 • Odpadové hospodářství
 • Personální agenda
 • Pojistné události 
 • Poskytování dotací a návratných finanční výpomocí z územních rozpočtů dle zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
 • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Pozemní komunikace a silniční správní úřad
 • Předpracovní vztahy
 • Přestupková agenda
 • Přidělování čísel popisných a evidenčních
 • Sociální média
 • Spisová služba 
 • Správa přístupu zaměstnanců do budov, evidence klíčů a správa přístupových údajů k elektronickému zabezpečovacímu systému
 • Správní řízení v oblasti životního prostředí
 • Střet zájmů
 • Účetnictví, pokladna a rozpočet
 • Úřední deska a webové stránky 
 • Vedení obecní kroniky
 • Veřejnosprávní kontroly
 • Vidimace listin a ověřování pravosti podpisu
Formuláře:
Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení zde.